Centar za socijalni rad je ustanova socijalne zaštite sa javnim ovlašćenjima koja odlučuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, o korišćenju usluga socijalne zaštite koje obezbeđuju: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i Opština Stara Pazova i vrši druge poslove utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Centar za socijalni rad u skladu sa aktima opštine Stara Pazova učestvuje u poslovima planiranja i razvoja socijalne zaštite u opštini Stara Pazova.

Socijalna zaštita je organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti.

Usluge socijalne zaštite su aktivnosti pružanja podrške i pomoći pojedincu i porodici radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika nepovoljnih životnih okolnosti, kao i stvaranja mogućnosti da samostalno žive u društvu.

Grupe usluga socijalne zaštite:

 • usluge procene i planiranjaprocena stanja, potreba, snaga i riziokakorisnika i drugih značajnih osoba u njegovom okruženju, procena staratelja, hranitelja i usvojitelja, izrada individualnog ili porodičnog plana pružanja usluga i mera pravne zaštite i drugih procena i planova
 • dnevne usluge u zajednici – dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju
 • usluge podrške za samostalan život – stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalan život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu
 • savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge – intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi, savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja, podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju, održavanje porodičnih odnosa i ponovno spajanje porodice, savetovanje i podrška u slučajevima nasilja, porodična terapija, medijacija, SOS telefoni, aktivacija i druge savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti
 • usluge smeštaja – smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu za deci i mlade,  odrasle i starije, domski smeštaj, smeštaj u prihvatilište i druge vrste smeštaja.

U centru za socijalni rad građani ostvaruju prava na različite vrste materijalne podrške koje imaju za cilj da obezbede egzistencijalni minimum i podršku socijalnoj uključenosti korisnika.

Vrste materijalne podrške:

 • novčana socijalna pomoć,
 • dodatak za negu i pomoć drugog lica
 • uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica
 • posebna novčana naknada
 • pomoć za osposobljavanje za rad
 • jednokratna novčana pomoć
 • pomoć u naturi
 • druge vrste materijalne podrške u skladu sa Zakonom i Odlukom o socijalnoj zaštiti Opštine Stara Pazova.

Korisnik prava ili usluga socijalne zaštite jeste pojedinac, odnosno porodica koja se suočava s preprekama u zadovoljavanju potreba, usled čega ne može da dostigne ili da održi kvalitet života ili koja nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a ne može da ih ostvari svojim radom, prihodom od imovine ili iz drugih izvora.  Korisnici socijalne zaštite su državljani Republike Srbije, a mogu biti i strani državljani i lica bez državljanstva, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Svaki građanin je dužan da se stara o zadovoljavanju svojih osnovnih životnih potreba i osnovnih životnih potreba lica koje je dužan da izdržava, da aktivno učestvuje u proceni, planiranju i realizaciji usluge socijalne zaštite i da u okviru svojih mogućnosti, svojim radom, prihodima i imovinom sprečava, otklanja ili ublažava vlastitu socijalnu izolovanost kao i socijalnu izolovanost članova svoje porodice.

Centar za socijalni rad u postupku pružanja usluga socijalne zaštite sarađuju sa ustanovama predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, zdravstvenim ustanovama, policijom, tužilaštvom, pravosudnim i drugim državnim organima, organima teritorijalne autonomije, odnosno organima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima. Saradnja u pružanju usluga socijalne zaštite ostvaruje se na način utvrđen sporazumima o saradnji.