“Социјални радник у школи” 2019

posted in: Projekti | 0

Пројекат „Социјални радник у школи“ реализован је у периоду од 1. јула до 31. децембра 2019. године уз финансијску подршку Општине Стара Пазова. Носилац пројекта је Центар за социјални рад општине Стара Пазова, а учесници су основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки“, „Симеон Араницки“ и „Херој Јанко Чмелик“ из Старе Пазове, Основна школа „Милан Хаџић“ из Војке и Радио-телевизија Стара Пазова.

У оквиру пројекта „Социјални радник у школи“ реализоване су следеће активности:

27.08.2019. године одржана је трибина „Социјални радник у школи“ у Белој згради у Старој Пазови на којој је пројекат представљен представницима локалне самоуправе, васпитно-образовних установа, стручним радницима из система социјалне заштите, сарадницима из других установа и организација и заинтересованим грађанима. Трибини је присуствовало 85 лица.

АГЕНДА И СЛИКЕ СА ТРИБИНЕ „СРУШ“

 

Агенда

Организован је рад по једног социјалног радника у основним школама „Бошко Палковљевић – Пинки“, „Симеон Араницки“ и „Херој Јанко Чмелик“ у Старој Пазови и „Милан Хаџић“ у Војки који се одвијао два, односно три пута недељно по три сата током месеца септембра, октобра и новембра. Социјални радници у школама обављали су задатке који се односе на:

 • идентификовање и континуирано праћење ученика који се налазе у стању социјалне потребе и предузимање одговарајућих мера
 • рад са ученицима који су у породици изложени потешкоћама као што су поремећени односи између родитеља или одсуство родитељског старања, раздвојеност родитеља, тешке хроничне болести, смрт блиског члана породице и сл.
 • упознавање наставника и одељенских старешина са социо-економским условима живота појединих ученика ради адекватног приступа и односа према тим ученицима
 • остваривање сарадње са родитељима у циљу санирања последица потешкоћа у функционисању породице по дете
 • обављање теренских посета породицама
 • организовање тематских трибина и предавања за ученике и родитеље
 • организовање и подстицање ученика на друштвено корисне и хуманитарне активности
 • остваривање сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и локалном самоуправом
 • истраживачко-аналитички рад и документовање.

Најчешћи разлози за укључивање социјалних радника у рад са ученицима и породицама односили су се на:

 • вршњачко насиље;
 • потешкоће у функционисању породице – стамбено-материјална угроженост, социопатолошке појаве (алкохолизам, партнерско насиље и др.), нефункционални родитељски савез након сепарације родитеља;
 • неадекватно понашање ученика на часовима, тешкоће у савладавању градива, сукоб са ауторитетом
 • нерегулисане часове, нередовност похађања наставе, неопремљеност за школу, хигијенску запуштеност деце.

Активности социјалних радника по школама током њиховог тромесечног ангажовања су следеће:

У Основној школи „Бошко Палковљевић – Пинки“ у Старој Пазови обављено је:

 • 9 индивидуалних разговора са 5 ученика
 • 8 разговора са родитељима из 4 породице
 • 4 разговора са разредним старешинама у циљу размене података о функционисању ученика
 • 4 присуства на часовима ради опсервације понашања ученика
 • 3 радионице за ученике приликом замене у одсуству предметних наставника
 • присуства на часовима 10 одељења ради опсервације хигијенског статуса деце и опремљености за школу
 • обезбеђено 6 једнократних новчаних помоћи породицама.

У Основној школи „Симеон Араницки“ у Старој Пазови обављено је:

 • 17 индивидуалних разговора са ученицима
 • 22 разговора са родитељима и децом
 • 3 разговора са разредним старешинама у циљу размене података о функционисању ученика
 • 8 присуства на часовима ради опсервације понашања ученика
 • 1 упућивање родитеља на услугу породичног саветовалишта
 • 2 упућивања дописа Центру за социјални рад од стране школе ради предузимања мера из своје надлежности
 • 5 теренсих посета породицама.

У Основној школи „Херој Јанко Чмелик“ у Старој Пазови обављено је:

 • 6 индивидуалних разговора са ученицима
 • 4 разговора са родитељима и децом
 • 5 разговора са учитељима и наставницима у циљу размене података о функционисању ученика
 • 1 присуство на часу ради опсервације понашања ученика
 • 1 теренска посета породици
 • 2 упућивања родитеља на услугу породичног саветовалишта
 • 1 службена белешка ради покретања поступка процене угрожености детета у Центру за социјални рад
 • обезбеђене 2 једнократне новчане помоћи породицама.

У Основној школи „Милан Хаџић“ у Војки обављено је:

 • 15 индивидуалих разговора са ученицима
 • 15 разговора са родитељима и децом
 • 3 разговора са разредним старешинама у циљу размене података о функционисању ученика
 • 2 присуства на часовима ради опсервације понашања ученика
 • 1 теренска посета породици
 • 1 упућивање родитеља на услугу породичног саветовалишта
 • 2 упућивања дописа Центру за социјални рад од стране школе ради предузимања мера из своје надлежности.

Друге значајне активности социјалних радника у све 4 основне школе односиле су се на:

 • одржавање тематског родитељског састанка са циљем упознавања родитеља са потребама деце, родитељским правом и овлашћењима Центра за социјални рад;
 • одржавање интерне обуке за учитеље и наставнике ради упознавања са методом процене потреба деце и родитељских капацитета који социјални радници спроводе у раду са породицама ради уједначавања начина прикупљања и разумевања података до којих дођу у директном контакту са ученицима и родитељима.
 1. новембра 2019. године у периоду од 11 до 16 часова у ОШ „Симеон Араницки“ у Старој Пазови одржана је хуманитарна акција под називом „Велики раде а мали се сладе“ као једна од активности пројекта „Социјални радник у школи“. У оквиру акције организована је продаја слаткиша – мафина које су украшавали тимови ученика виших разреда основних школа које учествују у пројекту уз подршку професионалних посластичара фирме „Стамевски – Мој слаткиш“ која је била  покровитељ акције. На овај начин прикупљено је око 40.000,00 динара које су утрошене за набавку материјала и опреме у складу са потребама школа и идејама ученика. Хуманитарној акцији су се одазвали представници школа са територије општине, родитељи и ученици, представници удружења грађана и Радио-телевизије Стара Пазова који су медијски пропратили догађај.

СЛИКЕ СА ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

У оквиру пројекта, током месеца новембра и децембра, обављен је истраживачко-аналитички рад у форми израде мини социјалних карти ученика 4 основне школе. Социјалне карте израђене су за укупно 1.632 ученика од којих је:

 • 630 ученика ОШ „Бошко Палковљевић – Пинки“ Стара Пазова
 • 458 ученика ОШ „Симеон Араницки“ Стара Пазова
 • 263 ученика ОШ „Херој Јанко Чмелик“ Стара Пазова
 • 281 ученика ОШ „Милан Хаџић“ Војка.

Подаци су прикупљени коришћењем анкетних упитника које су попунили родитељи ученика, а који су се састојали од 11 питања затвореног типа. Подаци прикупљени израдом социјалних карти осликавају породичне, економске и стамбене услове живота ученика, коришћење услуга Центра за социјални рад и потребу за услугама социјалног радника у школи. Резултати истраживања су следећи:

 • према структури породице ученици живе у:
 • потпуним породицама – 1.304 ученика (80%)
 • непотпуним (једнородитељским) породицама – 262 ученика (16%)
 • 6 ученика је без родитељског старања
 • без одговора – 60 родитеља (4%)
 • према радном статусу родитеља:
 • запослено је и радно ангажовано 1.348 (82,6%) очева и 1.244 (76,2%) мајки
 • незапослено је 125 (7,7%) очева и 316 (19,4%) мајки
 • корисници пензије су 11 (0,7%) очева и 2 (0,1%) мајке
 • неспособно за рад је 2 (0,1%) оца и 4 (0,2%) мајке
 • без одговора – 146 (8,9%) очева и 66 (4,1%) мајки
 • према стамбеном статусу породице:
 • 213 (75%) породица су власници или сувласници некретнине у којој живе
 • 83 (5%) породица су закупци стана
 • 266 (16%) породица има други стамбени статус
 • без одговора – 70 испитаника (4%)
 • своју собу има465 ученика (90%), дели собу са родитељима 99 ученика (6%), без одговора – 68 испитаника (4%).

Центру за социјални рад се обраћало:

 • 110 (7%) родитеља у потреби за материјалном подршком
 • 156 (10%) родитеља у поступку развода брака и одлучивања о вршењу родитељског права
 • 31 (2%) родитеља због изложености породичном или вршњачком насиљу
 • 18 (1%) родитеља у потреби за саветовањем у вези решавања развојних проблема детета
 • 30 (2%) родитеља из осталих разлога.

Иако је имало потребу, Центру за социјални рад се није обратило 33 (2%) родитеља, а 76% родитеља је навело да није имало потребу за услугама Центра за социјални рад.

Мишљења родитеља о потреби за ангажовањем социјалног радника у школи представљена су у следећој табели.

Основна школа ДА НЕ НИСАМ СИГУРАН/НА БЕЗ ОДГОВОРА
Број % Број % Број % Број %
ОШ „Бошко Палковљевић – Пинки“ 479 76 39 6 89 14 23 4
ОШ „Симеон Араницки“ 342 75 25 5 67 15 24 5
ОШ „Херој Јанко Чмелик“ 177 67 15 6 71 27 0 0
ОШ „Милан Хаџић“ 206 73 19 7 45 16 11 4
УКУПНО 1.204 74 98 6 272 17 58 3

Услуге социјалног радника у школи би користило 1.081 (66%) родитеља, можда би користило 332 (20%) родитеља, а не би користило 156 (10%) родитеља (без одговора – 63 – 4% родитеља).

Родитељи би се радије обратили:

 • социјалном раднику у школи – 848 (52%)
 • социјалном раднику у Центру за социјални рад – 69 (4%)
 • свеједно – 298 (18%)
 • неодлучно – 345 (21%)
 • без одговора – 72 (5%).

Током месеца децембра спроведена је анкета у циљу евалуације пројекта у којој су учествовале 3 групе испитаника:

 • стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова – 22 испитаника
 • наставни кадар основних школа у којима је реализован пројекат – 43 испитаника
 • чланови Савета родитеља у основним школама у којима је реализован пројекат – 46 испитаника.

Након завршетка тромесечног рада социјалних радника у 4 основне школе на територији општине Стара Пазова, пројекат је оцењен:

 • од стране наставног кадра школа:

веома значајним – 11;   значајним – 20;   мало значајним – 4;   не знам – 8;

 • од стране чланова Савета родитеља:

веома значајним – 15;   значајним – 16;   мало значајним – 2;   не знам – 13;

 • од стране стручних радника Центра за социјални рад:

веома значајним – 14;   значајним – 7;   мало значајним – 0;   не знам – 1.

Наставници виде значај пројекта у:

 • раду на превенцији социјалних проблема (23)
 • непосредном раду са ученицима код којих су примећене тешкоће у функционисању (22)
 • олакшавању сарадње са родитељима ученика из социјално угрожених породица (20)

Родитељи сматрају да се значај пројекта огледа у:

 • социо-едукативном и саветодавном раду са децом (37)
 • социо-едукативном, саветодавном и информативном раду са родитељима (22)
 • идентификовању социјално угрожених породица и упућивању на коришћење ресурса у заједници (21)
 • сензибилизацији наставног кадра за рад са ученицима из социјално угрожених породица и сарадњу са родитељима (15)

Стручни радници Центра за социјални рад сматрају да се значај пројекта огледа у:

 • раду на превенцији социјалних проблема (16)
 • сензибилизацији наставног кадра за рад са ученицима из социјално угрожених породица и сарадњу са родитељима (16)
 • прикупљању података и процени социјалног статуса ученика и породица пре укључивања ЦСР (15)
 • стварању услова за смањење обима посла у ЦСР кроз непосредни рад са децом и породицама у школама (14)

Наставници сматрају:

 • да је ангажовање социјалног радника у школи било од користи наставном кадру

да – 20;    делимично – 11;    не – 5;    не знам – 7;

 • да је допринело повећању ефикасности рада установа са социјално угроженим породицама са децом школског узраста

да – 15;    делимично – 15;    не – 5;    не знам – 7;    без одговора – 1.

Чланови Савета родитеља сматрају:

 • да је рад социјалних радника у школи био од користи социјално угроженим породицама са децом школског узраста

да – 25;    делимично – 9;    не – 1;    не знам – 11.

Стручни радници Центра за социјални рад сматрају:

 • да је пројекат допринео повећању ефикасности рада установа са социјално угроженим породицама са децом школског узраста

да – 13;    делимично – 7;    не – 0;    не знам – 2.

Наставници (36 од 43) и стручни радници ЦСР (19 од 22) сматрају да је пројекат допринео унапређењу сарадње између ЦСР и васпитно-образовних институција.

Потреба за наставком реализације пројекта „Социјални радник у школи“ по мишљењу испитаника представљена је у следећој табели.

Испитаници ДА МОЖДА НЕ НЕ ЗНАМ
Наставни кадар 25 8 6 4
Чланови Савета родитеља 27 12 1 6
Стручни радници ЦСР 20 0 1 1
УКУПНО 72 20 8 11

Потреба за трајним ангажовањем социјалних радника као сарадника у систему образовања по мишљењу испитаника представљена је у следећој табели.

Испитаници ДА МОЖДА НЕ НЕ ЗНАМ
Наставни кадар 33 1 7 2
Чланови Савета родитеља 34 2 2 8
Стручни радници ЦСР 19 2 0 1
УКУПНО 86 5 9 11

Током читавог трајања реализације пројекта (јул – децембар) пројектне активности су промовисане у медијима (Радио-телевизија Стара Пазова и Радио-телевизија Војводина, штампани медији) и на званичним интернет презентацијама основних школа и Центра за социјални рад општине Стара Пазова (www.csr-starapazova.org). У оквиру промотивних активности пројекта штампан је промотивни материјал – лифлети (2.000 ком.), плакати, мајице, роковници.

 1. децембра 2019. године у Белој згради у Старој Пазови одржана је завршна конференција пројекта под називом „Социјални радник у школи – ефекти пројекта и могућност развоја“. На конференцији су представљени резултати пројекта „Социјални радник у школи“ – пројектне активности, ефекти, истраживање, евалуација, добробити рада социјалног радника у школи са аспекта васпитно-образовних установа, могућности за афирмацију професије социјалног рада у образовном систему и за ангажовање већег броја социјалних радника у школама у АП Војводини, као и потребе васпитно-образовних установа са територије општине Стара Пазова за ангажовањем социјалних радника и укључивањем у пројекат „Социјални радник у школи“. Конференцији су присуствовали представници локалне самоуправе, више од 30 стручних радника из система социјалне заштите из центара за социјални рад Стара Пазова, Пећинци и Нови Сад, Покрајинског завода за социјалну заштиту и приватних и државних установа за смештај корисника, око 20 представника васпитно-образовних установа са територије општине Стара Пазова, као и представници дома здравља, полицијске станице, Црвеног крста и медија.

Agenda 23.12.2019.

СЛИКЕ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Циљеви пројекта „Социјални радник у школи“ који су се односили на ефикасније повезивање система социјалне заштите и образовања и пружање подршке социјално угроженим породицама са децом школског узраста су остварени на тај начин што је/су:

 • остварена интензивнија сарадња између наставног особља и социјалних радника из система социјалне заштите у пружању подршке деци и породицама;
 • идентификованим породицама у стању социјалне потребе пружена подршка социјалног радника и обезбеђено коришћење ресурса у заједници;
 • спроведене превентивне активности са децом и родитељима.

Могућности развоја пројекта „Социјални радник у школи“ – идеје за дугорочно ангажовање социјалних радника у систему образовања су:

 • даље ангажовање социјалних радника из реда запослених у Центру за социјални рад /у овом тренутку могуће само кроз пројектне активности с обзиром на обим редовног посла и недовољан број запослених/
 • ангажовање социјалних радника ван система социјалне заштите у школама /бар у оним са највећим бројем ученика и у којима поред педагога нема других стручних сарадника/
 • организовање посебне организационе јединице у оквиру одељења друштвених делатности у јединици локалне самоуправе која би се бавила социо-превентивним активностима у школама /Центар за развој локалних услуга и сл./.

УЧЕСНИЦИ ПРОЈЕКТА

 • Рада Жугић, директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова
 • Ивана Савић, дипл. социјални радник – координатор пројекта

Чланови пројектног тима – ЦСР Стара Пазова:

 • Емилија Познан, дипл. социјални радник
 • Весна Лачњевац, дипл. социјални радник
 • Јелена Ондрик, дипл. социјални радник
 • Оливер Ристић, дипл. правник
 • Тамара Ђорђевић, дипл. социолог
 • Љубица Суботић, финансијски радник
 • Тања Грковић, административни радник

Чланови пројектног тима – представници сарадничких установа и медија:

 • Наташа Мићић, помоћница председника општине Стара Пазова
 • Зорица Јовичић, директорка ОШ „Бошко Палковљевић – Пинки“ Стара Пазова
 • Славица Стошић, в.д. директора ОШ „Милан Хаџић“ Војка
 • Јасна Павловић Анић, педагог ОШ „Симеон Араницки“ Стара Пазова
 • Ана Склабински Јовановић, психолог ОШ „Херој Јанко Чмелик“ Стара Пазова
 • Милош Лазић, директор Радио-телевизије Стара Пазова

Други сарадници/учесници активности пројекта:

 • Маја Грбић, помоћница председника општине Стара Пазова
 • Татијана Грнчарски, директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту
 • Бошко Милојевић, председник Актива директора основних и средњих школа у општини Стара Пазова
 • Слађана Бурсаћ, директорка ОШ „Симеон Араницки“ Стара Пазова
 • Олга Кнежевић, психолог ПУ „Полетарац“ Стара Пазова
 • Јелена Јовановић, педагог Техничке школе Стара Пазова
 • Слободан Станковић, новинар Радио-телевизије Стара Пазова