КОНСТИТУИСАН УПРАВНИ ОДБОР ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

posted in: Вести | 0

На седници Скупштине општине Стара Пазова одржаној 23. октобра 2020. године донето је Решење о престанку дужности председнику и члановима Управног одбора Центра за социјални рад општине Стара Пазова због истека мандата и именовању председника и чланова Управног одбора на период од четири године. За председника Управног одбора именован је Драган Лазић испред Општине Стара Пазова, а за чланове Управног одбора именована су још два члана испред оснивача – Жељко Шолаја и Саша Холић, као и две представнице запослених – дипл. социјалне раднице Дајана Костић и Ружица Таушановић, предложене од стране колектива Центра за социјални рад.

У петак, 11. децембра 2020. године, у просторијама Центра за социјални рад општине Стара Пазова одржан је састанак чланова Управног одбора у новом саставу, којем је присуствовала и директорка Центра Рада Жугић. На састанку је за заменика председника Управног одбора изабран Жељко Шолаја.

Управни одбор Центра за социјални рад општине Стара Пазова доноси Статут и друга општа акта Центра, одлучује о пословању Центра, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, усваја годишњи извештај о раду и доноси програм рада Центра, даје упутства и смернице за рад директору, именује и разрешава чланове сталних и повремених комисија чије је именовање у његовој надлежности и одређује делокруг рада, одлучује о коришћењу средстава у складу са законом, разматра и одговара на предлоге и примедбе синдиката у вези са остваривањем права запослених и материјалним положајем запослених, решава у другом степену по приговорима учесника у конкурсу за расподелу станова (запослених и корисника), стара се о истинитом, потпуном и благовременом обавештавању радника о проблематици рада и пословања, доноси финансијски план, даје сагласност на план јавних набавки и врши и друге послове утврђене актом о оснивању и Статутом.