СЕЋАЊЕ НА ОСАМДЕСЕТЕ

Прича о старопазовачком Центру започела је првог јулског дана 1982. године. Осамдесете године памтићемо као године рада колектива са младим стручним кадром и руководиоцем, године учења, ентузијазма, планирања, стварања визија савремене социјалне заштите, примерене потребама корисника.

Међу првим значајним плановима Центра било је оснивање Службе за кућну негу и помоћ у кући и прихватне станице. Године 1986. окончано је истраживање којим су потврђене потребе старих људи за услугама ванинституционалне заштите. Адаптиране су стамбене јединице које су коришћене као прихватне станице за привремени смештај лица пронађених у скитњи.

Социјална заштита се тих година бавила решавањем стамбених проблема грађана. Саграђан је већи број стамбених објеката, углавном за Роме у насељу Војка, а саграђане куће и данас су у функцији и могу се видети у улици Драге Јовановић у Војки.

Рад у Центру био је организован поливалентно, по месним заједницама које су биле расподељене на четири социјална радника, којима су у раду пружали подршку правник и психолог. Права у социјалној заштити су признавана у складу са прописима које је доносила Покрајина Војводина. Финансирање је било на општинском нивоу, а одређена права корисника и критеријуми за њихово остваривање регулисани су општинским одлукама.

Установом је руководио Мојжиш Павел, дипл. правник, који је пензионисан 1990. године.

 

СЕЋАЊЕ НА ДЕВЕДЕСЕТЕ

Деведесете године двадесетог века остаће упамћене по трагичним дешавањима у земљи и региону и великом порасту броја корисника, пре свега новопристиглих избегличких и интерно расељених породица са сложеним егзистенцијалним проблемима. У овом периоду преко 20.000 лица досељено је у старопазовачку општину, а број корисника социјалне помоћи био је утростручен.

Права регулисана новим Законом о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана прешла су у надлежност Републике. Донета је и општинска одлука о финансирању права у социјалној заштити која нису дефинисана законом.

И поред свих тешкоћа, Центар за социјални рад је у овом периоду просторно, организационо, кадровски, технички и стручно унапређен и достигао је своју афирмацију. Повећан је број запослених стручних радника, побољшани су услови за рад изградњом поткровља на постојећем објекту, стручни радници су укључени у програме стручног усавршавања. У сарадњи са локалним партнерима спровођене су активности на афирмацији породичног смештаја, чиме су постигнути значајни резултати у повећању смештајних капацитета за децу без родитељског старања. Такође, сачињени су почетни кораци у примени метода групног рада у форми клубова и индивидуалног рада у форми саветовалишта.

Руководилац установе у периоду од 1990. до 2000. године била је Даница Бокић, социјални радник.

 

ГОДИНЕ НОВОГ МИЛЕНИЈУМА

Прве године новог миленијума окарактерисале су бројне активности на прибављању и расподели хуманитарних помоћи и контакти са великим бројем донатора. То је време спровођења бројних реформских пројеката у области социјалне заштите у Србији у којима Центар настоји да развија добру праксу.

Овај период карактерише побољшање техничких и других услова за рад и стручно усавршавање запослених, али и организовање великог броја јавних манифестација и социјалних акција и унапређење односа са јавношћу. Из активности тадашњих пројеката проистекли су припрема и објављивање стручних приручника и израда значајних докумената. Бројна добијена признања, најчешће као израз захвалности за заједнички рад и сарадњу са партнерима из локалног и ширег окружења, остају у архиви установе као вредни сведоци времена и дешавања.

Године 2003. развијено је Саветовалиште за брак и породицу, а 2009. године основана је Служба за кућну негу и помоћ у кући са Клубом за стара и одрасла лица.

У овом периоду на челу установе се налази дипл. социјални радник Весна Трбовић.

 

Новије године миленијума карактерише континуиран и интензиван рад на едукацији и професионалном усавршавању стручног кадра. Запосленима је омогућено похађање бројних обука и присуствовање семинарима, конгресима, домаћим и међународним конференцијама, округлим столовима, трибинама. Неретко су стручни радници старопазовачког Центра на овим скуповима узимали активно учешће, а своје радове објављивали у часописима, зборницима и др. стручној литератури.

Делатност социјалне заштите уређена је новим Законом о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011). Стручне послове у Центру обављају социјални радници, психолози, специјални педагози, правници и породични терапеути.

У овом периоду Центар за социјални рад је нарочито унапредио истраживачко-аналитичку праксу. Спроведена су чак три истраживања којима су испитане потребе грађана општине за услугама социјалне заштите.

У периоду од 2012. до 2016. године Центром за социјални рад је руководио Милан Суботић, дипл. политиколог.

 

У 2017., 2018., 2019. и 2020. години, наставили смо да унапређујемо добру праксу рада нашег Центра:

 • побољшали смо просторне и техничке услове за рад, организациону и кадровску структуру;
 • израдили смо низ процедура, одлука и других аката којима смо праксу рада усагласили са законским регулативама;
 • уз подршку Координационог тела за родну равноправност на челу са председницом Зораном Михајловић и Општине Стара Пазова, инсталирали смо паник тастере и повећали ниво безбедности корисника и запослених; председник општине Ђорђе Радиновић обезбедио је паник звона центрима за социјални рад у целој Србији и захваљујући том чину добио захвалницу министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића;
 • Центру за социјални рад општине Стара Пазова је од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања издата лиценца за пружање услуга помоћ у кући;
 • посетили смо и организовали велики број стручних скупова и манифестација и унапредили сарадњу са партнерима у локалној и широј средини и региону;
 • уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, реализовали смо пројектеАлтернатива насиљу“, “Имам право на заштиту 2017/2018”, „Живимо под истим кровом 2019“, као и пројекат „Умем ја – умеш ти“ у 2020. години, у партнерству са Удружењем грађана „Сви заједно – СЗЈ“;
 • уз финансијску подршку Општине Стара Пазова реализовали смо пројекте „Насиље није кул – насиље није друг 2018/2019“ и „Социјални радник у школи 2019.“;
 • у сарадњи са Народним универзитетом из Ниша, а уз подршку Националне службе за запошљавање, спровели смо обуку за геронтодомаћице (2019.);
 • у сарадњи са месним заједницама, кроз пружање информативних услуга у свим насељима општине, рад институције приближили смо свим грађанима;
 • израдили смо и дистрибуирали нови информативни материјал и уредили нашу званичну интернет презентацију; делатност наше институције континуирано промовишемо у медијима;
 • установили смо и обележавали Славу установеСв. муч. Вера, Нада, Љубав, и мајка им Софија, и поносно смо обележили 35 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА.

Од децембра 2016. године до данас на функцији директора установе налази се дипл. eкономиста Рада Жугић.

 

Захваљујемо Општини Стара Пазова на подршци која нам омогућава да успешно функционишемо током свих ових година.