Рад координатора за ромска питања у Центру за социјални рад -2021

posted in: Projekti | 0

            Током 2021. године  Центар за социјални рад општине Стара Пазова наставио је са ангажовањем  координатора за ромска питања, по Јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања број 139-401-2299/2020-04-01 од 11.03.2020. године. Координатор је ангажован на период од 6 месеци, од 15.09.2020. године до 14.03.2021. године. Ангажовање координатора за ромска питања је наставак сарадње са Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова, обзиром да је ово трећи период ангажовања координатора који је био ангажован и у периоду од 15.01.2020. године до 14.07.2020. године као и у периоду од 15.09.2020. године до 14.03.2021. године. Координатор обавља послове који се односе на комуницирање са ромском националном мањином у циљу утврђивања бројног стања, социјалног статуса, проблема и потреба локалне ромске заједнице, сарађује са представницима јединице локалне самоуправе којима подноси извештаје, обраћа се за помоћ и сарадњу, указује на проблеме и предлаже решења, иницира и припрема предлоге пројеката и програма чији је циљ унапређење положаја Рома у локалној средини, сарађује и комуницира са домовима здравља, школама, локалним ромским невладином организацијама, педагошким асистентима и здравственим медијаторкама и др. Због бројности популације и комплексности проблема са којима се суочавају припадници ромске националне мањине, постоји потреба за даљим ангажовањем координатора за ромска питања у Центру за социјални рад, као и потреба за развојем програма и услуга намењених припадницима ромске популације у општини Стара Пазова.

            Циљеви ангажовања координатора за ромска питања у Центру за социјални рад су били:

  • прикупити податке о социјално угроженим Ромима и Ромкињама у општини Стара Пазова, идентификовати појединце који су у потреби за подршком система социјалне заштите и исти упутити на остваривање права и коришћење услуга социјалне заштите и других ресурса у заједници;
  • израдити анализу о социјалном статусу, проблемима и потребама ромске популације у општини Стара Пазова и утврдити могуће правце развоја услуга социјалне заштите и других облика подршке за ромску популацију у локалној средини;
  • израдити предлог пројекта за спровођење активности и програма за развој нових и унапређење квалитета постојећих услуга социјалне заштите за ромску популацију у општини Стара Пазова;
  • унапредити сарадњу локалних партнера који се баве ромским питањима (ЛС, ЦСР, НСЗ, школе, Дом здравља, удружења грађана) кроз одржане састанке, комуникацију и размену информација на иницијативу координатора за ромска питања;
  • израдити статистички материјал који ће послужити као основ за израду Локалног акционог плана за Роме у општини Стара Пазова након 2021. године.

            Током ангажовања координатора за ромска питања у Центру за социјални рад општине Стара Пазова реализоване су следеће активности:

  • обављена је посета Установи за децу и младе ,,Сремчица“ у којој се налазе корисници Центра за социјални рад општине Стара Пазова, а који су припадници ромске популације.

Током месеца септембра координатор за ромска питања је присуствовала обуци без провере знања која је део пројекта ,,Социјална заштита и медији“ подржан од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Такође, током септембра месеца, координатор за ромска питања је учествовао на двонедељној едукацији ,,Антидискриминационо законодавство и правна средства у србији“ у оквиру пројекта ,,Праксис“ која је била намењена правницима, ромским организацијама и ромским активистима.

Током октобра месеца одржан је састанак пројекта ,,Смањење додатне рањивости Рома, Ромкиња и других маргинализованих група, изазване пандемијом Ковид-19“. Пројекат спроводи Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије у партнерству са организацијама: Центар за интерактивну педагогију и Екуменска хуманитарна организација, уз подршку програма немачке развојне сарадње ,,Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који реализује немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

У пројекту ,,За боље сутра“, који је финансирала Општина Стара Пазова, координатор за ромска питања је као један од чланова пројектног тима прикупио податке о бројном стању Рома који су склопили бракове, који похађају предшколско, основно школско и средње школско образовање и који се налазе на евиденцији незапослених лица у општини Стара Пазова и анализирао друге значајне податке о ромској популацији у локалној средини. Проблеми и потребе припадника ромске мањине су континуирано евидентиране и праћене током шестомесечног ангажовања координатора у Центру за социјални рад, при чему је утврђено да се највеће тешкоће односе на потребу за новчаном помоћи, ланч пакетима, огревом, подршком у плаћању рачуна за струју, подршком у регулисању личне документације, као и заштитом од насиља у породици. У оквиру обављених теренских посета ближе су сагледани проблеми и потребе ромских породица и иницирано је обезбеђивање различитих облика подршке;

  • договорена је и успостављена сарадња са покрајинском посланицом Јеленом Јовановић.  Дана 22.12.2021. у просторијама Центра за социјални рад одржан је састанак којем су присуствовали директорка Центра за социјални рад, покрајинска посланица, координатор за ромска питања при канцеларији за инклузију Рома и координатор за ромска питања ангажован у Центру за социјални рад. Покрајинска посланица је похвалила шестомесечно ангажовање координатора за ромска питања у Центру за социјални рад кроз пројекат који финансира Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и његовим задацима који се односе на формирање мреже сарадника, креирање базе података, анализу проблема и потреба и предлагање мера за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова. Директорка је покрајинску посланицу упознала са услугама које Центар за социјални рад пружа Ромима као што су новчана социјална помоћ, једнократна новчана помоћ, додатак за негу и помоћ другог лица, Пројекат ,,ЗА БОЉЕ СУТРА,, који је намењен испитивању потреба и побољшању живота Рома. Александар Балиновић координатор за ромска питања при канцеларији за инклузију Рома у општини Стара Пазова навео је да је општинско веће општине Стара Пазова усвојило оперативни план за 2022. годину у којем су дефинисани циљеви инклузије Рома у Старој Пазови.
  • обављене су теренске посете Фрушкогорком насељу у Старој Пазови у којем живе претежно припадници ромске мањине, у којем су изграђени станови за социјално становање ромских породица. Кроз обилазак насеља и разговор са мештанима сагледани су комунални проблеми и друге тешкоће са којима се суочавају становници насеља. О овим проблемима је Центар за социјални рад општине Стара Пазова писменим путем известио представнике локалне самоуправе у циљу предузимања мера да се проблеми реше;

            Представници локалне самоуправе, установа и организација, као и јавност у општини Стара Пазова упознати су са ангажовањем и радом координатора за ромска питања при Центру за социјални рад општине Стара Пазова у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, као и са циљевима, ефектима и значајем пројекта за унапређење положаја припадника ромске популације у општини Стара Пазова.

            Због бројности популације и комплексности проблема са којима се суочавају припадници ромске националне мањине, Центар за социјални рад општине Стара Пазова има потребу за даљим ангажовањем координатора за ромска питања.