САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦОМ ПРАКСИСА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

posted in: Вести | 0

Састанак са представницом Праксиса је одржан 06.04.2021. године у просторијама Центра за социјални рад општине Стара Пазова, поводом разговора и размене информација на тему дечијих бракова, али и договора о будућој сарадњи. Састанку су присуствовали: Невена Марковић, дипломирани правник и координатор за права детета у Праксису, Рада Жугић, директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова, Милан Јанковић, дипломирани правник, Јелена Сворцан, супервизор и руководилац Службе за заштиту деце и младих и Милана Раду, координатор за ромска питања. Састанак је обухватао разговор о дечијим браковима, штетним последицама, ризицима и поступању центра за социјални рад, али и размену информација и договор о будућој сарадњи.

Праксис је домаћа, невладина и непрофитна организација, која делује у области статусних и социоекономских права, антидискриминације, равноправности, миграција, права детета и јавне управе. Поред пружања бесплатне правне помоћи, Праксис своје циљеве и задатке остварује кроз истраживања, анализе и јавна заговарања за системска решења и уклањање препрека у приступу правима, кроз подизање свести о проблемима интеграције маргинализованих и социјално искључених заједница, едукације, објављивање публикација, као и кроз умрежавање и сарадњу.

Дечији бракови представљају озбиљан друштвени проблем, који захтева рад и сарадњу релевантних институција и установа, које би указале на овај проблем, али и деловале на његово спречавање. Дечији брак је брак у којем је бар један од партнера дете, односно особа млађа од 18 година. Дечији, рани и принудни брак представља традиционалну праксу која грубо крши права детета, посебно девојчица, а у супротности је са међународним и домаћим правом.

Центар за социјални рад може добити информације о постојању ризика од склапања дечијег брака или о постојању дечијег брака од: државних органа (јавно тужилаштво, полиција), школе, здравствених служби, локалне самоуправе, педагошких асистената, здравствених медијатора, родитеља и других сродника детета, старатеља детета, детета које је у ризику или је склопило дечији брак и других лица. Поред овога, центар за социјални рад може примити и анонимну пријаву, по којој поступа на исти начин као и по пријави познатог подносиоца.

У циљу адекватне заштите личности, права и интереса детета које је у ризику од склапања дечијег брака или је у дечјем браку, у центру за социјални рад се обавезно формира стручни тим, изузев у случајевима када је неопходно применити меру неодложне интервенције. Центар за социјални рад неодложно интервенише када је потребно заштитити дете, односно када постоје оправдани разлози да би непредузимањем хитних мера и услуга из надлежности центра дошло до угрожавања живота, здравља и развоја детета коме је потребна заштита. Центар за социјални рад поступа по „Инструкцији о начину рада центра за социјални рад – органа старатељства у заштити деце од дечијих бракова“, издату од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 20.05.2019. године.

Постоје различити индикатори који могу указати на ризик од склапања дечијег брака. Ови индикатори могу се односити на карактеристике окружења, породице, али и карактеристике детета и његово  понашање. Врло је значајан утицај родитеља на дете, како због развоја односа поверења,  контроле понашања, али и контроле садржаја који деца прате путем медија и друштвених мрежа. Неопходно је да родитељи разговарају са својом децом, укажу им на штетне последице ступања у дечији брак и које су све одговорности супружника, а свако ступање у дечији брак, као и постојање ризика за ступање у дечији брак, треба да пријаве надлежним институцијама. Центар за социјални рад, али и институције попут школа и полиције су институције које пружају помоћ и подршку деци и родитељима, али је неопходна и пожељна сарадња са невладиним организацијама и другим установама у циљу спречавања дечијих бракова, њихове превенције и ширења свести о штетности по децу, путем различитих трибина, округлих столова, едукација и сл.

Циљ је да дете буде оно што стварно и јесте, дете. Свако дете заслужује детињство испуњено љубављу и пажњом своје породице, право на образовање, живот, слободно време, игру, а све у складу са његовим узрастом, што је и гарантовано међународним и домаћим прописима.