„Старајмо се заједно“

posted in: Вести | 0

Пројекат Центра за социјални рад општине Стара Пазова под називом „Старајмо се заједно“, усмерен је ка унапређењу старатељске заштите младих, одраслих и старијих лица. Заснован је на пракси и искуству у раду са особама лишеним пословне способности у отвореној заштити, њихових старатеља и уочених потреба ових категорија корисника услуга у Центру за социјални рад.

Пројекат је подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равнправност полова. Реализован је у трајању од пет месеци у периоду од 01.07.до 30.11.2022.године.

Циљеви пројекта су: унапређење квалитета живота лица обухваћених мерама старатељске заштите, оснаживање личних потенцијала старатеља и пружање подршке старатељима за обављање старатељске дужности.

Пројектне активности допринеле су да се ублажи проблем социјалне изолованости, маргинализације и потенцијално ниског квалитета живота лица обухваћених мерама старатељске заштите и да одговори на исказане потребе старатеља за додатном друштвеном подршком.

Лица под старатељством одабрана су као циљна група пројекта јер су препозната као високо осетљива група, односно група у ризику, због недостатка потребних услуга у заједници (нпр.дневни боравак), а њихови старатељи су, услед непостојања додатне друштвене подршке за којом изражавају потребу, такође перципирани као група приоритетна за пружање помоћи.

Директни корисници пројекта су  млада, одрасла и старија лица обухваћена мерама старатељске заштите и старатељи ових лица,  који живе на територији општине Стара Пазова. Индиректни корисници пројекта су чланови породица и друге блиске особе директних корисника, док су корисници из ширег плана,  представници локалне самоуправе, медија, институција и организација, стручна и шира јавност и грађани у локалној средини

У оквиру пројекта, извршена је процена и сагледане су потребе штићеника и њихових старатеља, реализован је социо-едукативни рад са старатељима, дневно-окупационе активности за лица под старатељством (штићенике),организован је стручни скуп у формату трибине.

У оквиру социоедукативних радионица  су учествовали старатељи,  пружаоци услуга породичног смештаја који су истовремено  и старатељи корисницима и  родитељи који имају продужено родитељско право над одраслом децом.

Социо-едукативни рад са старатељима штићеника који живе у отвореној заштити,  реализован је у оквиру тематских радионица из оквира правних питања, заштите физичког и психичког здравља, неге, комуникацијских вештина  и др. Радионице су реализовали  стручњаци Органа старатељства са сарадницима, психијатарима и лекаром опште праксе.

Дневно-окупационе активности за лица под старатељством (штићенике), реализоване су

кроз организовање радно-окупационих, едукативних и културно-забавних садржаје са групама штићеника који живе у отвореној заштити, уз уважавање њихових способности, потреба и интересовања. Радионице су реализовали  стручњаци Органа старатељства са сарадницима из реда ликовних уметника и из света музике, самостално у складу са пројектним активностима и у сарадњи са стручним радницима у оквиру другог пројекта Центра за социјални рад, „Мој кутак у граду“.

Сврха ових радионица, поред едукативне, је и пружање стимулативне подршке у виду подстицања и одржавања социјалних, когнитивних, комуникационих и моторних вештина, развој капацитета, одржавање постојећег стања и спречавање настајања потешкоћа и проблема код лица са инвалидитетом и/или сметњама у развоју.

Током трајања пројектних  активности, сви учесници пројекта су користили  услугу мерење крвногпритиска и шећера у крви уз ангажовање неговатељице из службе за помоћ у кући.

За стручне раднике из система социјалне заштите и за ширу јавност, организован је стручни скуп, трибина, 06.12.2022.године. На Трибини су представљени садржаји и резултати пројекта и размотрени су могући правци за развој и унапређење старатељске заштите. Осим директорице Центра за социјални рад општине Стара Пазова, стручних радника и учесника у поменутом пројекту, скупу су присуствовале и помоћник Покрајинског секретара за социјалну политику, демографијуу и равноправност полова Јоланд Корора, помоћник председника Општине Стара Пазова Наташа Милић Милаш и секретар Црвеног крста Стара Пазова Анђелка Мандић.

Стручни скуп је пријављен Комори социјалне заштите. Све активности током пројекта, медијски су пропраћене од стране Радио телевизије Стара Пазова, а део садржаја пласиран је и путем јавног сервиса РТВ Војводине. У циљу промовисања и унапређења старатељске заштите, публикована је брошура под називом „Старјмо се заједно“, објављиване су и вести на званичној интернет страници Центра за социјални рад општинеСтара Пазова и приређен је и текст за „Глас Центара“

Учесници пројекта јединственог су мишљења да је окупљање у оквиру групе старатеља било веома корисно  и да им је дало могућност и простор да отворено говоре о својим потребама, проблемима и дилемама и да размењују искуства са другим полазницима. У вези Дневног боравка за одрасле, старе и ОСИ, од стране учесника пројекта, исказана је једногласна потреба да се услуга успостави у општини Стара Пазова, као и да су сви спремни да узму учшће у раду и активностима уколико буде прилике за наставак пројектних активности или пак уколико се услуга успостави.

Такође, сви учесници пројекта су се изјаснили  да су им веома пријала дружења,  учење кроз креативне радионице, размена искустава са другим корисницима, али и подршка стручних радника, као и да су им обрађиване теме биле занимљиве и корисне у вршењу старатељских послова.

            Стручни радници имали су могућност да препознају потребе лица под старатељством и старатеља односно родитеља, а успостављањем блискије сарадње,  створени су услови за правовремено реаговање у породици у задовољавању евидентираних потреба. Остварене су социјалне интеракције и омогућено је коришћење недостајућих дневно-окупационих садржаја за лица под старатељством, повећан ниво информисаности и унапређена су знања и компетенције старатеља, а препознате су и потребе старатеља те им је кроз пројектне активности пружена помоћ у обављању старатељске дужности.

Учесници проојекта  и стручни радници, очекују наставак пројектних активности  у циљу даљег унапређења и афирмације старатељства у односу на одрасле и старе штићенике. Заједнички закључак је да је успостављање услуге дневног боравка за одрасла и стара лица и ОСИ у општини Стара Пазова потреба ове групе корисника, као и да је  организовање старатеља у интересну групу која би била усмерена на заједничка питања и заштиту интереса старатеља и штићеника дугорочнији циљ којем треба тежити.

Аутор текста

Дајана Костић, дипл.соц.радник

Руководилац пројекта „Старајмо се заједно“

ООрганизовање старатеља у интересну групу која би била усмерена на заједничка питања и заштиту интереса старатеља и штићенике, могући је дугорочнији циљ

рганизовање старатеља у интересну групу која би била усмерена на заједничка питања и заштиту интереса старатеља и штићенике, могући је дугорочнији циљ