Песма – Сигурна кућа
Центар за социјални рад Стара Пазова
Песма – Хуманоста на делу