Центар за социјални рад је установа социјалне заштите са јавним овлашћењима која одлучује о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити, о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђују: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и Општина Стара Пазова и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона.

Центар за социјални рад у складу са актима општине Стара Пазова учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у општини Стара Пазова.

Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.

Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварања могућности да самостално живе у друштву.

Групе услуга социјалне заштите:

 • услуге процене и планирања процена стања, потреба, снага и ризиока корисника и других значајних особа у његовом окружењу, процена старатеља, хранитеља и усвојитеља, израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова
 • дневне услуге у заједници – дневни боравак, помоћ у кући, свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу
 • услуге подршке за самосталан живот – становање уз подршку, персонална асистенција, обука за самосталан живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву
 • саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне услуге подршке породици која је у кризи, саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља, подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју, одржавање породичних односа и поновно спајање породице, саветовање и подршка у случајевима насиља, породична терапија, медијација, СОС телефони, активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности
 • услуге смештаја – смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за деци и младе,  одрасле и старије, домски смештај, смештај у прихватилиште и друге врсте смештајa.

У центру за социјални рад грађани остварују права на различите врсте материјалне подршке које имају за циљ да обезбеде егзистенцијални минимум и подршку социјалној укључености корисника.

Врсте материјалне подршке:

 • новчана социјална помоћ,
 • додатак за негу и помоћ другог лица
 • увећан додатак за помоћ и негу другог лица
 • посебна новчана накнада
 • помоћ за оспособљавање за рад
 • једнократна новчана помоћ
 • помоћ у натури
 • друге врсте материјалне подршке у складу са Законом и Одлуком о социјалној заштити Општине Стара Пазова.

Корисник права или услуга социјалне заштите јесте појединац, односно породица која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да достигне или да одржи квалитет живота или која нема довољно средстава за подмирење основних животних потреба, а не може да их оствари својим радом, приходом од имовине или из других извора.  Корисници социјалне заштите су држављани Републике Србије, а могу бити и страни држављани и лица без држављанства, у складу са законом и међународним уговорима.

Сваки грађанин је дужан да се стара о задовољавању својих основних животних потреба и основних животних потреба лица које је дужан да издржава, да активно учествује у процени, планирању и реализацији услуге социјалне заштите и да у оквиру својих могућности, својим радом, приходима и имовином спречава, отклања или ублажава властиту социјалну изолованост као и социјалну изолованост чланова своје породице.

Центар за социјални рад у поступку пружања услуга социјалне заштите сарађују са установама предшколског, основног, средњег и високог образовања, здравственим установама, полицијом, тужилаштвом, правосудним и другим државним органима, органима територијалне аутономије, односно органима јединица локалне самоуправе, удружењима и другим правним и физичким лицима. Сарадња у пружању услуга социјалне заштите остварује се на начин утврђен споразумима о сарадњи.