Да ли је неопходно да тужим сроднике за издржавање како бих остварио/ла право на новчану социјалну помоћ?

Према Закону о социјалној заштити, уколико је појединац, односно члан породице неспособан за рад, а има сродника са којим не живи у породици а који је према закону којим се уређују породични односи у обавези и у могућности да учествује у његовом издржавању, исти је дужан да уз захтев за утврђивање права на новчану социјалну помоћ центру за социјални рад достави и правоснажну судску одлуку или судско поравнање о издржавању од сродника, у складу са законом којим се уређују породични односи, или доказ да је код надлежног суда покренуо поступак ради утврђивања обавезе издржавања од сродника.

Неспособни за рад, у смислу овог закона, су:

  1. жена и мушкарац који су навршили године живота одређене прописима о пензијском и инвалидском осигурању као услов за старосну пензију;
  2. дете до навршене 15. године живота;
  3. дете на школовању, до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота;
  4. лице које је потпуно неспособно за рад према прописима о раду и о пензијском и инвалидском осигурању;
  5. труднице и родитељ детета који користи породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета према прописима о раду;
  6. незапослено лице које се стара о члану породице који је корисник права на помоћ и негу по било ком основу;
  7. лице коме је утврђен трећи степен радне способности у складу са прописима којима се уређује запошљавање особа са инвалидитетом;
  8. лице према коме је покренут поступак утврђивања радне способности или поступак лишавања пословне способности – док тај поступак траје.
За које намене могу да остварим право на једнократну новчану помоћ?

Једнократна новчана помоћ обезбеђује се појединцу односно његовој породици када се нађе у ситуацији да није у стању да обезбеди егзистенцијалне потребе. Егзистенцијалне потребе су основне потребе (сигурност/безбедност живота, исхрана, одевање, становање, заштита здравља и образовање). Намене једнократних помоћи могу бити: лечење, набавка хране, набавка одеће и обуће, плаћање комуналија, регулисање личне документације, превоз.

Једнократна помоћ се остварује на основу поднетог захтева Центру и остале документације која је по оцени Центра неопходна за решавање поднетог захтева.

Заинтересован/а сам за пружање услуга породичног смештаја. Која је процедура за бављење хранитељством?

 Хранитељством може да се бави породица која је у склопу прописане процедуре стекла општу подобност за хранитељство и добила одговарајућу потврду центра за социјални рад. Пријава за утврђивање опште подобности подноси се у центру за социјални рад. Поступак утврђивања подобности, поред подношења доказа о испуњености законских услова, подразумева и процену личних својстава и мотивације за бављење хранитељством, као и похађање одговарајућег програма припреме и обуке будућих хранитеља.

Заинтересован/а сам да усвојим дете. Која је процедура за усвојење?

Усвојитељи могу да буду лица за која је утврђено да имају лична својства на основу којих се може закључити да ће родитељско право вршити у најбољем интересу детета. Центар за социјални рад у општини у којој усвојитељи имају пребивалиште реализује поступак информисања, процене и припреме усвојитеља и дају мишљење о општој подобности. У Центру за социјални рад општине Стара Пазова грађани могу добити информације о документацији потребној за усвојење.

Да ли корисници плаћају услуге помоћи у кући које пружају домаћице – неговатељице?

Средства за пружање услуга помоћи у кући обезбеђују се у буџету Општине Стара Пазова, а део трошкова обезбеђују грађани својим учешћем. Учешће грађана се одређује према висини прихода корисника по члану домаћинства и према броју сати уговорених услуга и регулисано је ценовником. Корисници који остварују приходе по члану домаћинства мање од 12.614,00 РСД не учествују у плаћању услуга. Такође, грађани који користе до 4 сата услуга, осим ако су им приходи већи од 38.182 РСД, не учествују у трошковима услуга.

Група корисника Приходи по члану домаћинства Цена по сату пружених услуга

(изражено у динарима)

    Помоћ у кући
Прва група мање од 12.614 0
Друга група од 12.615 до 17.736 72
Трећа група од 17.737 до 23.058 86
Четврта група од 23.058 до 27.668 115
Пета група од 27.669 до 33.202 144
Шеста група од 33.203 до 38.182 173
Пуна цена више од 38.182 288

Ценовник услуга помоћи у кући